Privacy policy voor Amber Photography, eigenaar van www.amberphotography.nl

Artikel 1: Toepassing
1.1 Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gemaakte
beeldmateriaal en andere producten of diensten gemaakt of geleverd door Amber Koning.
Handelt onder de naam: Amber Photography.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Amber
Photography.
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever.


Artikel 2: Definities
2.1. De fotograaf; Amber Photography, hierna genoemd “de fotograaf”; Amber Photography
Riouwstraat 1, 1521 SB Wormerveer. +31 (6) 52617429, www.amberphotography.nl
2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de een fotograaf inhuurt
teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als opdrachtgever –
gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die hem een opdracht heeft toevertrouwd,
tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als
vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor
rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze
derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan
de fotograaf wordt verstrekt.
2.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot , afdrukken,
werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.
2.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een
overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren
werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.


Artikel 3: Prijs en offertes
3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een
offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief
BTW, hetzij anders vermeld.
3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van
toepassing op alle boekingen/bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd
doorgevoerd.
3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte
verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele
prijs.
3.4. Offertes kunnen een richtprijs vermelden, gebaseerd op verwachtingen van de
opdrachtgever bij aanvang van de opdracht. Bijkomende verwachtingen zitten niet omvat in
de offerte en zullen voor een afwijkende prijs van de offerte zorgen.
3.5. Offertes zijn 7 dagen geldig. Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men
definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend binnen
48 uur na verzenden retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de
betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en
gereserveerd. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het
vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde
datum.


Artikel 4: Overeenkomst, voorschot en annulering
4.1. Een overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de
levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke
bevestiging van de fotograaf. Een e-mail omvat ook deze bevestiging.
4.2. Een overeenkomst is bindend, mits overmacht.
4.3. De foto’s en de nabewerking van de foto’s, worden door de fotograaf slechts effectief
online gegeven en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever na goedkeuring door de
opdrachtgever. De fotograaf zal, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door de
opdrachtgever aangegeven correcties uitvoeren. Het akkoord van de opdrachtgever met de
foto’s en de nabewerking ontslaat de fotograaf van elke verantwoordelijkheid met
betrekking tot de vorm en inhoud van de foto’s en de inhoud.
4.4. Een bevestiging verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk
ander beschikbaar communicatiemiddel.
4.5. In geval van annulering na tot stand komen van de overeenkomst wordt de fotograaf
als volgt vergoed: – bij annulering binnen 24 uur van de geplande fotoshoot : 50% van de
kosten van de fotoshoot of 50% van de gereserveerde uren, vermeerderd met alle
aangegane kosten. – Wordt er 24 uur voor de geplande fotoshoot geannuleerd, dan kan dit
kosteloos.
4.6. In geval van annulering van de Cake Smash fotoshoot, wordt de taart volledig
doorbelast. Deze wordt na bevestiging van de fotoshoot betaald door de opdrachtgever en
kan onder geen beding worden teruggestort.
4.7. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt
uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe
fotoshoot schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd: –
uitstel 24 uur voordien: minimum 50% van de geplande fotoshoot of van de gereserveerde
uren, vermeerderd met alle aangegane kosten. – Wordt er 24 uur voor de geplande
fotoshoot uitgesteld, dan kan dit kosteloos. Wordt de fotoshoot niet opnieuw uitgevoerd of
ingepland, binnen 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering.
4.8. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s aan de opdrachtgever worden ter beschikking
gesteld.


Artikel 5: Aflevering van de gemaakte foto’s
5.1. Bij het maken van de afspraak voor een fotoshoot geeft de opdrachtgever
nauwkeurige en exacte gegevens op van het e-mailadres waarnaar achteraf een online
fotogalerij gestuurd zal worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, hier
kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld.
5.2. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s aan de opdrachtgever worden ter beschikking
gesteld.
5.3. De online fotogalerij wordt pas geleverd nadat de volledige betaling is ontvangen.
5.4. De online fotogalerij bevat 20 foto’s waaruit vijf foto’s gekozen kan worden. Tegen
bijbetaling van €5,00 per foto kunnen er meerdere foto’s worden bijbesteld.
5.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of op een
andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever
extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn.


Artikel 6: Betalingen
6.1. De fotoshoot zal plaatselijk betaald worden vooraf of na afloop van de fotoshoot.
6.2. Wanneer het bedrag niet voldaan wordt, dan is de fotograaf gerechtigd om de
fotoshoot te stoppen en is niet verplicht de gemaakte foto’s door te sturen naar de
opdrachtgever. De opdrachtgever heeft hier dan geen rechten meer toe.
6.3. De foto’s in de online fotogalerij zullen worden voorzien van een logo van Amber
Photography. Na betaling zullen de uitgekozen foto’s worden doorgestuurd naar de
opdrachtgever, zonder logo van Amber Photography.


Artikel 7: Overmacht
7.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is
de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij
gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder
geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de
wederpartij.
7.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed
mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de
tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is hij
verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.
7.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale
bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen,
overstromingen, stormschade, stremming in trein- , water- , luch – , of wegverkeer, gebrek
aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare
nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, storingen door werken,
stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet leveringen van materialen door derden
en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst
onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst
onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid
en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze
opsomming is niet limitatief.
7.4. In geval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens
ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken
naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke
en met akkoord van de opdrachtgever vervanging te voorzien. In dat geval wordt de
opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf
aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten-)contractuele
tekortkoming door de vervanger. In geval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen
beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit
geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele
schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.


Artikel 8: Kwaliteit van het werk

8.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze
ook in zijn eigen stijl te bewerken.
8.2. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
8.3. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook en
hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en
zullen door de fotograaf worden aangerekend . Wijzigingen in de oorspronkelijke
opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.
8.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger
naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken
naar het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht,
zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.


Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een
inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.
9.2. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties
uitvoeren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten.
Zodra de fotograaf de definitief uitgekozen foto’s door de opdrachtgever heeft verzonden,
kunnen er geen correcties meer worden aangevraagd. Tegen meer betaling kunnen er
andere foto’s worden uitgekozen. Dit is voor rekening van de opdrachtgever.
9.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die
kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de
gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.
9.4. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk in geval een opname door de opdrachtgever
verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever
verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In
voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt
eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen
opnamen, wordt gedaan.
9.5. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de
opdrachtgever.
9.6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er
sprake is van opzet of zware fout.
9.7. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt
tot het factuurbedrag.
9.8. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke
dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij
tijdens de fotosessie.
9.9. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies
en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de
fotosessie.
9.10. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen
die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en
andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies
kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen
het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf
gerechtigd de kosten daar van aan de opdrachtgever door te rekenen.
9.11. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders
van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merken-rechten, wier
werken, prestaties , afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn
voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee
gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium.
Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze
houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander
beeldmateriaal door de opdrachtgever.
9.12. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet
verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het
gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker,
model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van
de opdrachtgever.
9.13. De fotograaf is niet aansprakelijk voor mis kleurende outfits die de opdrachtgever
heeft meegenomen of aangetrokken. Ver vooraf aan de fotoshoot zal worden aangegeven
welke kleuren er het beste gedragen kunnen worden. De fotograaf kan ook niet
aansprakelijk worden gehouden voor de teleurstelling van de opdrachtgever, mochten de
foto’s niet naar de zin zijn, vanwege de niet passende kleuren.
9.14. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de houding van het te fotograferen dier of
persoon. Posities van dieren is afhankelijk van het kunnen van zowel opdrachtgever, als
dier. Ook het niet meewerken van modellen kan niet verhaalt worden op de fotograaf en
de opdrachtgever zal alsnog het volledige bedrag verschuldigd zijn aan de fotograaf.
9.15. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
overtredingen bij het uitvoeren van zijn opdracht. De opdrachtgever dient over de nodige
toelatingen beschikken die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Bv betreden van
een pand, dronebeelden maken, …


Artikel 10: Klachten
10.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de
fotograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@amberphotography.nl
10.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of de factuur
dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering van de fotoshoot per
aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf
(info@amberphotography.nl). Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.


Artikel 11: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s
11.1. De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die hij voor de opdrachtgever
uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright
en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.
11.2. Het model en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te
vermelden bij iedere publicatie, hetzij digitaal of gedrukt. Worden de publicaties gedaan
zónder de vermelding van de fotograaf, dan kunnen daar gerechtelijke stappen tegen
worden ondernomen. De opdrachtgever en/of de eigenaar van de online site waarop de
publicaties gedaan zijn, zal hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
11.3. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte
opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.
11.4. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor
persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om
de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Het
gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens
schriftelijke toestemming door de fotograaf.
11.5. De fotograaf heeft het recht om de gemaakte beelden te gebruiken voor commerciële
doeleinden, bijv. de website en/of social media plaformen. De opdrachtgever gaat
hiermee, vooraf, akkoord op het moment van zijn bevestiging van de geplande fotoshoot.
11.6. In geval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame,
folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden
gebruikt door de handelaar/ rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het
territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming door de fotograaf.
11.7. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en
beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding “©
Amber Photography”. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier dan
ook te wijzigen.
11.8. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het
foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de
eigendom van de digitale bestanden.
11.9. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan
vermelding van de verwijzing “© Amber Photography” op enige toegestane reproductie
van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, zal de opdrachtgever de
fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500 euro per inbreuk of
inbreuk makende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere
schadevergoeding te eisen.


Artikel 12: Portretrecht
12.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet
commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden
en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit
recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de
hoogte gesteld worden via e-mail (info@amberphotography.nl).


Artikel 13: Bewaring van de bestanden
13.1. De foto’s die door de fotograaf werden gemaakt, worden minimaal 60 dagen na
factuurdatum digitaal bewaard.


Artikel 14 : Wijzigingen voorwaarden
14.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De
wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.


Aanvullende informatie


Disclaimer

Amber Photography is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Amber
Photography geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar
diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit
technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle
onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Amber Photography